Đầu trang

Tiến Giới Nhận Thưởng

15-10-15

[tlbb.360game.vn]

Trong thời gian diễn ra sự kiện Tiến Giới Nhận Thưởng, nhân sĩ khi tiến giới Hiệp Khách, Thú Cưỡi hoặc Hồn Khí sẽ lập tức nhận được các phần thưởng tương ứng. Quả là tuyệt vời, còn gì bằng khi vừa nhận được lực chiến từ việc tiến giới vừa được nhận thêm phần thưởng. Nhân cơ hội này, hãy tiến giới ngay!

Tiến Giới Hiệp Khách

 • Thời gian: Trong 03 ngày đầu từ lúc mở máy chủ.
 • Điều kiện:
  • Tiến Giới bất kỳ Hiệp Khách thỏa điều kiện sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng.
  • Nhận được nhiều lần khi có nhiều Hiệp Khách được Tiến Giới.
 • Nhấp biểu tượng bên dưới để theo dõi & nhận thưởng

Webgame Thiên Long Bát Bộ

 • Phần thưởng:
Bậc Tiến Giới/ Hiệp KháchPhần thưởng
2 08 Chân Nguyên Đơn, 01 Túi Hiệp Nghĩa
3 15 Chân Nguyên Đơn, 02 Túi Hiệp Nghĩa
4 30 Chân Nguyên Đơn, 05 Túi Hiệp Nghĩa
5 120 Chân Nguyên Đơn, 12 Túi Hiệp Nghĩa
6 350 Hồn Cam, 25 Túi Hiệp Nghĩa

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Tiến Giới Hồn Khí

 • Thời gian: Từ ngày 03 - 05 sau khi mở máy chủ.
 • Điều kiện:
  • Tiến Giới bất kỳ Hồn Khí thỏa điều kiện sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng.
  • Nhận được nhiều lần khi có nhiều Hồn Khí được Tiến Giới.
 • Nhấp biểu tượng bên dưới để theo dõi & nhận thưởng

Webgame Thiên Long Bát Bộ

 • Phần thưởng:
Bậc Tiến Giới/ Hồn KhíPhần thưởng
2 02 Côn Lôn Hồn, 01 Túi Hiệp Nghĩa
3 08 Côn Lôn Hồn, 02 Túi Hiệp Nghĩa
4 15 Côn Lôn Hồn, 05 Túi Hiệp Nghĩa
5 25 Côn Lôn Hồn, 12 Túi Hiệp Nghĩa
6 35 Côn Lôn Hồn, 25 Túi Hiệp Nghĩa

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Tiến Giới Thú Cưỡi

 • Thời gian: Từ ngày 06 - 07 sau khi mở máy chủ.
 • Điều kiện: Tiến Giới Thú Cưỡi thỏa điều kiện sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng.
 • Nhấp biểu tượng bên dưới để theo dõi & nhận thưởng

Webgame Thiên Long Bát Bộ

 • Phần thưởng:
Bậc Tiến Giới yêu cầuPhần thưởng
2 40 Đá Thú Hồn, 01 Túi Hiệp Nghĩa
3 200 Đá Thú Hồn, 05 Túi Hiệp Nghĩa
4 400 Đá Thú Hồn, 01 Thẻ Phúc Miêu, 25 Túi Hiệp Nghĩa

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.