Vương Ngữ Yên

Tìm hiệp khách theo tên

Vương Ngữ Yên

Đặc tính:

Diệu Pháp - Hỗ Trợ

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Băng Liên Vũ</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

  Băng Liên Vũ Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

 • <span>Ngọc Nữ Kinh</span>
Sát thương 1 kẻ địch hàng trước & tăng sát thương toàn phe ta 2 hiệp.

  Ngọc Nữ Kinh Sát thương 1 kẻ địch hàng trước & tăng sát thương toàn phe ta 2 hiệp.

 • <span>Bác Lãm Thư</span>
Giảm sát thương phải nhận.

  Bác Lãm Thư Giảm sát thương phải nhận.

 • <span>Tiên Ngọc Chất</span>
Giảm bạo kích phải nhận.

  Tiên Ngọc Chất Giảm bạo kích phải nhận.

Tiểu sử

Quốc sắc thiên hương, tinh thông võ học thiên hạ, chỉ cần mở miệng chỉ dẫn là đủ giúp lật ngược tình thế.

Top