Trúc Kiếm

Tìm hiệp khách theo tên

Trúc Kiếm

Đặc tính:

Diệu Pháp - Hỗ Trợ

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Hàn Trúc Thích</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

  Hàn Trúc Thích Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

 • <span>Phá Trúc Quyết</span>
Tấn công & giảm % tấn công 1 kẻ địch hàng trước 2 hiệp.

  Phá Trúc Quyết Tấn công & giảm % tấn công 1 kẻ địch hàng trước 2 hiệp.

 • <span>Bách Náo</span>
Tăng tấn công trong chiến đấu.

  Bách Náo Tăng tấn công trong chiến đấu.

 • <span>Thành Trúc</span>
Ngẫu nhiên giải trừ buff có lợi của mục tiêu.

  Thành Trúc Ngẫu nhiên giải trừ buff có lợi của mục tiêu.

Tiểu sử

Một trong bốn người đẹp Linh Tựu Cung, tu luyện Trúc Kiếm Đạo trong Thiên Sơn Kiếm Đạo.

Top