Trích Tinh Tử

Tìm hiệp khách theo tên

Trích Tinh Tử

Đặc tính:

Tu la - Tấn công

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Hủ Lân Diệm</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

  Hủ Lân Diệm Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

 • <span>Cực Lạc Thích</span>
Sát thương tất cả phe địch hàng trước. Kỳ hiệp: Mỗi trận lần đầu xuất chiêu gây sát thương x2.

  Cực Lạc Thích Sát thương tất cả phe địch hàng trước. Kỳ hiệp: Mỗi trận lần đầu xuất chiêu gây sát thương x2.

 • <span>Hàm Tiếu Tuyền</span>
Kèm hiệu quả Trúng Độc cho Hủ Lân Diệm, gây sát thương bằng % sinh lực tối đa của bản thân trong 2 hiệp.

  Hàm Tiếu Tuyền Kèm hiệu quả Trúng Độc cho Hủ Lân Diệm, gây sát thương bằng % sinh lực tối đa của bản thân trong 2 hiệp.

 • <span>Hóa Thi Độc</span>
Gây thêm Sát thương cho mục tiêu trúng độc của Hàm Tiếu Tuyền.

  Hóa Thi Độc Gây thêm Sát thương cho mục tiêu trúng độc của Hàm Tiếu Tuyền.

Tiểu sử

Đại sư huynh phái Tinh Túc, nham hiểm độc ác, tự cao. Nội lực cao cường, giỏi dùng Lân Hỏa Dị Độc.

Top