Tô Tinh Hà

Tìm hiệp khách theo tên

Tô Tinh Hà

Đặc tính:

Tu la - Tấn công

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Lạc Tử Vô Ảnh</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

  Lạc Tử Vô Ảnh Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

 • <span>Thập Phương</span>
Sát thương toàn bộ kẻ địch hàng trước.

  Thập Phương Sát thương toàn bộ kẻ địch hàng trước.

 • <span>Vận Trù Duy Ác</span>
Tăng tấn công trong chiến đấu.

  Vận Trù Duy Ác Tăng tấn công trong chiến đấu.

 • <span>Trân Lung Pháp</span>
Chiến đấu tăng sinh lực tối đa.

  Trân Lung Pháp Chiến đấu tăng sinh lực tối đa.

Tiểu sử

Đại đệ tử của Vô Nhai Tử, ngoại hiệu Thông Biện Tiên Sinh, sư phụ của Hàm Cốc Bát Hữu. Về sau sáng lập Lung Á Môn, giang hồ xưng Lung Nha Lão Nhân.

Top