Sư Hống Tử

Tìm hiệp khách theo tên

Sư Hống Tử

Đặc tính:

Kim Cang - Phòng Thủ

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Đoạn Vãng Sinh</span>
Tấn công & giảm tấn công của 1 kẻ địch hàng trước, nhận điểm Nộ.

  Đoạn Vãng Sinh Tấn công & giảm tấn công của 1 kẻ địch hàng trước, nhận điểm Nộ.

 • <span>Sát Hồn Khiếu</span>
Tấn công 1 mục tiêu hàng trước, Khiêu Khích tất cả phe địch và trong 2 hiệp tăng đỡ đòn cho bản thân. Kỳ Hiệp: Mỗi trận xuất chiêu tăng sát thương & đỡ đòn 1 lần.

  Sát Hồn Khiếu Tấn công 1 mục tiêu hàng trước, Khiêu Khích tất cả phe địch và trong 2 hiệp tăng đỡ đòn cho bản thân. Kỳ Hiệp: Mỗi trận xuất chiêu tăng sát thương & đỡ đòn 1 lần.

 • <span>Huyền Độc Thuẫn</span>
Sinh lực dưới 40% lập tức tăng Miễn Thương.

  Huyền Độc Thuẫn Sinh lực dưới 40% lập tức tăng Miễn Thương.

 • <span>Độc Thích Kích</span>
Phản đòn kẻ tấn công dựa trên ngoại phòng của bản thân.

  Độc Thích Kích Phản đòn kẻ tấn công dựa trên ngoại phòng của bản thân.

Tiểu sử

Nhị sư huynh phái Tinh Túc, tính tàn bạo, đao thương bất nhập. Dùng một cặp U Minh Tà Thuẫn, bá đạo vô cùng.

Top