Quán Thanh/Toàn Quán Thanh

Tìm hiệp khách theo tên

Quán Thanh/Toàn Quán Thanh

Đặc tính:

Diệu Pháp - Hỗ Trợ

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Ám Ảnh Đột Tập</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

  Ám Ảnh Đột Tập Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

 • <span>Ảm Hồn Tà Ảnh</span>
Tấn công nhiều lần lên 1 mục tiêu ngẫu nhiên, có tỷ lệ giảm xác suất bạo kích mục tiêu 2 hiệp.

  Ảm Hồn Tà Ảnh Tấn công nhiều lần lên 1 mục tiêu ngẫu nhiên, có tỷ lệ giảm xác suất bạo kích mục tiêu 2 hiệp.

 • <span>Ngụy Kế Đa Đoan</span>
Sau khi dùng kỹ năng, toàn thể phe ta được giảm bạo kích phải chịu 1 hiệp.

  Ngụy Kế Đa Đoan Sau khi dùng kỹ năng, toàn thể phe ta được giảm bạo kích phải chịu 1 hiệp.

 • <span>Tín Khẩu Hoàng</span>
Tấn công có tỷ lệ làm kẻ địch rơi vào trạng thái Trầm Mặc, không thể dùng kỹ năng lần sau trong 2 hiệp.

  Tín Khẩu Hoàng Tấn công có tỷ lệ làm kẻ địch rơi vào trạng thái Trầm Mặc, không thể dùng kỹ năng lần sau trong 2 hiệp.

Tiểu sử

Đà chủ Cái Bang, ngoại hiệu Thập Phương Tú Tài. Thông minh, háo sắc, ham quyền lực, giỏi âm mưu.

Top