Nhị Nương/Diệp Nhị Nương

Tìm hiệp khách theo tên

Nhị Nương/Diệp Nhị Nương

Đặc tính:

Tu la - Tấn công

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Phá Giới Đao</span>
Tấn công đơn hàng sau, tăng nộ.

  Phá Giới Đao Tấn công đơn hàng sau, tăng nộ.

 • <span>Táng Hồn Quyết</span>
Sát thương nội công toàn bộ hàng sau, gây Lưu Huyết dồn 5 tầng.

  Táng Hồn Quyết Sát thương nội công toàn bộ hàng sau, gây Lưu Huyết dồn 5 tầng.

 • <span>Đề Anh Khúc</span>
Gây thêm bạo kích cho địch đang chịu Lưu Huyết.

  Đề Anh Khúc Gây thêm bạo kích cho địch đang chịu Lưu Huyết.

 • <span>Cấp Huyết Tà Thuật</span>
Tấn công kèm hút sinh lực.

  Cấp Huyết Tà Thuật Tấn công kèm hút sinh lực.

Tiểu sử

Vốn là mẫu thân của Hư Trúc với tín cách hiền hậu cùng dung mạo tuyệt trần, sau vì Tiêu Viễn Sơn cướp mất con & hủy dung nhan nên đã trở nên tàn ác!

Top