Nam Ngạc Thần

Tìm hiệp khách theo tên

Nam Ngạc Thần

Đặc tính:

Kim Cang - Phòng Thủ

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Man Ngạc Tiễn</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

  Man Ngạc Tiễn Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

 • <span>Man Ngạc Thể</span>
Hấp thụ sát thương 2 hiệp.

  Man Ngạc Thể Hấp thụ sát thương 2 hiệp.

 • <span>Nhục Hậu</span>
Giảm sát thương kẻ địch.

  Nhục Hậu Giảm sát thương kẻ địch.

 • <span>Cường Sở Nan</span>
Tấn công tăng Sinh Lực & Phòng Thủ.

  Cường Sở Nan Tấn công tăng Sinh Lực & Phòng Thủ.

Tiểu sử

Lão tam trong tứ đại ác nhân, hiệu Hung Thần Ác Sát, hung tàn bá đạo, nhưng trọng tình cảm, vũ khí là kéo khổng lồ, về sau theo Đoàn Dự.

Top