Mộc Uyển Thanh

Tìm hiệp khách theo tên

Mộc Uyển Thanh

Đặc tính:

Tu la - Tấn công

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Tụ Lý Tiễn</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

  Tụ Lý Tiễn Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

 • <span>Hắc Vũ Tiễn</span>
Tấn công tất cả kẻ địch hàng trước.

  Hắc Vũ Tiễn Tấn công tất cả kẻ địch hàng trước.

 • <span>Ám Tiễn Phòng</span>
Tăng bạo kích.

  Ám Tiễn Phòng Tăng bạo kích.

 • <span>Bách Bộ Xuyên</span>
Tăng cộng dồn tấn công.

  Bách Bộ Xuyên Tăng cộng dồn tấn công.

Tiểu sử

Tính cách quái lạ, luôn che mặt, giỏi dùng ám khí. Không thích tiếp xúc với đàn ông, chung tình với Đoàn Dự.

Top