Mộ Dung Bác

Tìm hiệp khách theo tên

Mộ Dung Bác

Đặc tính:

Tu la - Tấn công

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Trảm Tình Quyết</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

  Trảm Tình Quyết Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

 • <span>Phần Hồn Hỏa</span>
Sát thương 1 kẻ địch hàng trước.

  Phần Hồn Hỏa Sát thương 1 kẻ địch hàng trước.

 • <span>Quy Tức Công</span>
Tấn công có xác suất x2 sát thương.

  Quy Tức Công Tấn công có xác suất x2 sát thương.

 • <span>Bồ Đề Tâm Kinh</span>
Sau mỗi lần tấn công tăng hiệu quả tấn công bản thân, cộng dồn 5 tầng.

  Bồ Đề Tâm Kinh Sau mỗi lần tấn công tăng hiệu quả tấn công bản thân, cộng dồn 5 tầng.

Tiểu sử

Cha của Mộ Dung Phục, thành danh nhiều năm, võ công cao cường, thủ đoạn tàn nhẫn, lòng dạ hẹp hòi.

Top