Mai Kiếm

Tìm hiệp khách theo tên

Mai Kiếm

Đặc tính:

Diệu Pháp - Hỗ Trợ

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Tinh Điểm Mai</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

  Tinh Điểm Mai Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

 • <span>Mai Hoa Lộng</span>
Tấn công ngẫu nhiên 1 kẻ địch hàng trước, tăng sát thương hiệp sau.

  Mai Hoa Lộng Tấn công ngẫu nhiên 1 kẻ địch hàng trước, tăng sát thương hiệp sau.

 • <span>Ám Hương Sở Ảnh</span>
Tăng phá kích.

  Ám Hương Sở Ảnh Tăng phá kích.

 • <span>Băng Ngọc Cốt</span>
Bỏ qua phòng thủ mục tiêu.

  Băng Ngọc Cốt Bỏ qua phòng thủ mục tiêu.

Tiểu sử

Một trong bốn người đẹp Linh Tựu Cung, tu luyện Mai Kiếm Đạo trong Thiên Sơn Kiếm Đạo.

Top