Mã Phu Nhân/Khang Mẫn

Tìm hiệp khách theo tên

Mã Phu Nhân/Khang Mẫn

Đặc tính:

Diệu Pháp - Hỗ Trợ

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Mê Điệt Hương</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

  Mê Điệt Hương Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

 • <span>Hương Mê Hồn</span>
Sát thương ngẫu nhiên 1 mục tiêu phe địch, có xác suất Mê Hoặc đối phương 1 hiệp.

  Hương Mê Hồn Sát thương ngẫu nhiên 1 mục tiêu phe địch, có xác suất Mê Hoặc đối phương 1 hiệp.

 • <span>Hủ Cốt Thực Tâm</span>
Tăng bạo kích.

  Hủ Cốt Thực Tâm Tăng bạo kích.

 • <span>Hắc Quả Phụ</span>
Tấn công có xác suất tăng hiệu quả Độc Tình, trong 2 hiệp làm mục tiêu giảm sinh lực tối đa.

  Hắc Quả Phụ Tấn công có xác suất tăng hiệu quả Độc Tình, trong 2 hiệp làm mục tiêu giảm sinh lực tối đa.

Tiểu sử

Xinh đẹp như hoa, tính tình phóng đãng, ác độc. Giỏi dùng mỹ nhân kế, giỏi hạ độc.

Top