Lý Diên Tông

Tìm hiệp khách theo tên

Lý Diên Tông

Đặc tính:

Kim Cang - Phòng Thủ

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Tật Lôi</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

  Tật Lôi Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

 • <span>Vô Ảnh Kiếm</span>
Sát thương toàn phe địch hàng sau & miễn dịch sát thương 1 lần trước hành động sau.

  Vô Ảnh Kiếm Sát thương toàn phe địch hàng sau & miễn dịch sát thương 1 lần trước hành động sau.

 • <span>Chưởng Tụ</span>
Chiến đấu tăng sinh lực tối đa.

  Chưởng Tụ Chiến đấu tăng sinh lực tối đa.

 • <span>Tinh Vũ Hồi</span>
Chiến đấu tăng phòng thủ.

  Tinh Vũ Hồi Chiến đấu tăng phòng thủ.

Tiểu sử

Cao thủ thần bí của Tây Hạ Nhất Phẩm Đường, hành tung khác thường, tinh thông võ thuật.

Top