Hư Trúc

Tìm hiệp khách theo tên

Hư Trúc

Đặc tính:

Kim Cang - Phòng Thủ

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Chiết Mai Thủ</span>
Tấn công toàn bộ phe địch hàng trước, nhận điểm nộ.

  Chiết Mai Thủ Tấn công toàn bộ phe địch hàng trước, nhận điểm nộ.

 • <span>Thiên Sơn Lục</span>
Tăng hấp thụ sát thương toàn phe ta dựa trên sinh lực bản thân & tăng phòng thủ bản thân 2 hiệp.

  Thiên Sơn Lục Tăng hấp thụ sát thương toàn phe ta dựa trên sinh lực bản thân & tăng phòng thủ bản thân 2 hiệp.

 • <span>Cửu Đồ Tượng</span>
Tăng hiệu quả tấn công khi chiến đấu.

  Cửu Đồ Tượng Tăng hiệu quả tấn công khi chiến đấu.

 • <span>Tiêu Dao Pháp</span>
Tăng phòng thủ khi chiến đấu.

  Tiêu Dao Pháp Tăng phòng thủ khi chiến đấu.

Tiểu sử

Khiên tốn, lương thiện, tinh thông võ học Tiêu Dao, nội lực thâm hậu. Huynh đệ kết nghĩa của Kiều Phong, Đoàn Dự, chưởng môn Tiêu Dao.

Top