Cúc Kiếm

Tìm hiệp khách theo tên

Cúc Kiếm

Đặc tính:

Diệu Pháp - Hỗ Trợ

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Tàn Cúc Kiếm</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

  Tàn Cúc Kiếm Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

 • <span>Kim Cúc Quyết</span>
Sát thương địch trong phạm vi chữ thập & gây hiệu quả phá phòng 2 hiệp.

  Kim Cúc Quyết Sát thương địch trong phạm vi chữ thập & gây hiệu quả phá phòng 2 hiệp.

 • <span>Hoa Đoạn Trường</span>
Giảm bạo kích phải chịu.

  Hoa Đoạn Trường Giảm bạo kích phải chịu.

 • <span>Ẩn Dật Nhã Giả</span>
Khi tấn công ngẫu nhiên giảm tấn công của mục tiêu 2 hiệp.

  Ẩn Dật Nhã Giả Khi tấn công ngẫu nhiên giảm tấn công của mục tiêu 2 hiệp.

Tiểu sử

Một trong bốn người đẹp Linh Tựu Cung, tu luyện Cúc Kiếm Đạo trong Thiên Sơn Kiếm Đạo.

Top