Chu Đan Thần

Tìm hiệp khách theo tên

Chu Đan Thần

Đặc tính:

Tu la - Tấn công

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Linh Dật Bút</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước.

  Linh Dật Bút Tấn công 1 kẻ địch hàng trước.

 • <span>Nhất Bút Thiên</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng sau.

  Nhất Bút Thiên Tấn công 1 kẻ địch hàng sau.

 • <span>Song Toàn</span>
Tăng sát thương.

  Song Toàn Tăng sát thương.

 • <span>Đảo Họa Như Lưu</span>
Giải trừ buff có lợi của mục tiêu khi tấn công.

  Đảo Họa Như Lưu Giải trừ buff có lợi của mục tiêu khi tấn công.

Tiểu sử

Một trong tứ đại hộ vệ Đại Lý, ngoại hiệu Bút Nghiên Sinh, giỏi thư họa, con người nho nhã, tuyệt kỹ Bút Phán Quan.

Top