Chính Thuần/Đoàn Chính Thuần

Tìm hiệp khách theo tên

Chính Thuần/Đoàn Chính Thuần

Đặc tính:

Diệu Pháp - Hỗ Trợ

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Quân Tử Kiếm</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

  Quân Tử Kiếm Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

 • <span>Đa Tình Kiếm</span>
Sát thương ngẫu nhiên 1 hàng phe địch, Hiệp Khách nữ sẽ chịu thêm sát thương.

  Đa Tình Kiếm Sát thương ngẫu nhiên 1 hàng phe địch, Hiệp Khách nữ sẽ chịu thêm sát thương.

 • <span>Mệnh Hồng Nhan</span>
Mỗi hiệp hành động có xác suất Mê Hoặc nữ Hiệp Khách phe địch.

  Mệnh Hồng Nhan Mỗi hiệp hành động có xác suất Mê Hoặc nữ Hiệp Khách phe địch.

 • <span>Phong Lưu</span>
Cổ Vũ tăng tấn công cho tất cả Hiệp Khách nữ ra trận của phe ta.

  Phong Lưu Cổ Vũ tăng tấn công cho tất cả Hiệp Khách nữ ra trận của phe ta.

Tiểu sử

Trấn Nam Vương Đại Lý, cha nuôi của Đoàn Dự. Tính phong lưu, để lại rất nhiều nợ tình, tuy đa tình nhưng rất si tình.

Top