Bao Bất Đồng

Tìm hiệp khách theo tên

Bao Bất Đồng

Đặc tính:

Kim Cang - Phòng Thủ

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Ngũ Đấu Công</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ. Có xác suất Khiêu Khích tất cả phe địch.

  Ngũ Đấu Công Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ. Có xác suất Khiêu Khích tất cả phe địch.

 • <span>Phi Dã Phi Dã</span>
Tấn công & giảm thuộc tính tấn công của tất cả hàng trước phe địch trong 2 hiệp.

  Phi Dã Phi Dã Tấn công & giảm thuộc tính tấn công của tất cả hàng trước phe địch trong 2 hiệp.

 • <span>Bần Chủy</span>
Tăng miễn thương.

  Bần Chủy Tăng miễn thương.

 • <span>Độc Hành</span>
Bị tấn công chí mạng có xác suất giữ 1 điểm sinh lực.

  Độc Hành Bị tấn công chí mạng có xác suất giữ 1 điểm sinh lực.

Tiểu sử

Một trong tứ đại gia tướng Cô Tô Mộ Dung, tính tình cô độc, thích phản bác, nhưng tuyệt đối trung thành.

Top