Bách Xuyên/Đặng Bách Xuyên

Tìm hiệp khách theo tên

Bách Xuyên/Đặng Bách Xuyên

Đặc tính:

Tu la - Tấn công

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Thạch Phá Thiên</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

  Thạch Phá Thiên Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

 • <span>Bài Sơn Đảo Hải</span>
Tăng phá kích.

  Bài Sơn Đảo Hải Tăng phá kích.

 • <span>Mặc Ngục Sát</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước.

  Mặc Ngục Sát Tấn công 1 kẻ địch hàng trước.

 • <span>Thanh Vân Pháp</span>
Tăng hỗ trợ 2 hiệp.

  Thanh Vân Pháp Tăng hỗ trợ 2 hiệp.

Tiểu sử

Đứng đầu tứ đại gia tướng Cô Tô Mộ Dung, võ công cao cường, nội lực thâm hậu, sử dụng Trảm Tướng Bút.

Top