Bạch Thế Kính

Tìm hiệp khách theo tên

Bạch Thế Kính

Đặc tính:

Kim Cang - Phòng Thủ

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Vô Ảnh Cước</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

  Vô Ảnh Cước Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

 • <span>Cầm Nã Thủ</span>
Sát thương nội công 1 kẻ địch hàng trước & tăng đỡ đòn cho bản thân 1 hiệp.

  Cầm Nã Thủ Sát thương nội công 1 kẻ địch hàng trước & tăng đỡ đòn cho bản thân 1 hiệp.

 • <span>Nhiếp Tâm Thuật</span>
Tăng đỡ đòn.

  Nhiếp Tâm Thuật Tăng đỡ đòn.

 • <span>Phá Giáp Chùy</span>
Chiến đấu tăng phòng thủ.

  Phá Giáp Chùy Chiến đấu tăng phòng thủ.

Tiểu sử

Trưởng Lão Chấp Pháp Cái Bang, bề ngoài chính trực, đáng kính. Võ công cao cường, nổi danh với Cầm Nã Thủ.

Top