A Cốt Đả/Hoàn Nhan A Cốt Đả

Tìm hiệp khách theo tên

A Cốt Đả/Hoàn Nhan A Cốt Đả

Đặc tính:

Tu la - Tấn công

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Toái Tinh Tiễn</span>
Tấn công kẻ địch có sinh lực thấp nhất, tăng nộ.

  Toái Tinh Tiễn Tấn công kẻ địch có sinh lực thấp nhất, tăng nộ.

 • <span>Tật Lôi Nhật</span>
Tấn công kẻ địch có sinh lực thấp nhất. Tiêu diệt được mục tiêu lập tức nhận điểm nộ.

  Tật Lôi Nhật Tấn công kẻ địch có sinh lực thấp nhất. Tiêu diệt được mục tiêu lập tức nhận điểm nộ.

 • <span>Thừa Thắng Kích</span>
Kẻ địch có sinh lực ít hơn 20% sẽ chịu thêm sát thương.

  Thừa Thắng Kích Kẻ địch có sinh lực ít hơn 20% sẽ chịu thêm sát thương.

 • <span>Hỏa Nhãn</span>
Tấn công có xác suất x2 sát thương.

  Hỏa Nhãn Tấn công có xác suất x2 sát thương.

Tiểu sử

Thủ lĩnh tộc Nữ Chân, giỏi cưỡi ngựa bắn tên. Quen biết Kiều Phong khi cùng đánh hổ, kết nghĩa huynh đệ.

Top