Bảo Điển

Hàng loạt Nguyên Bảo Khóa và các phần thưởng hấp dẫn sẽ là phần thưởng xứng đáng dành cho quý nhân sĩ khi tham gia tính năng Bảo Điển. Hơn hết, nếu chư vị hoàn thành mục tiêu trước thời gian quy định sẽ nhận được thêm phần thưởng.

Thiên Long Bát Bộ Web

    • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 32.

Thiên Long Bát Bộ Web

  • Bảo Điển sẽ tặng phần thưởng Nguyên Bảo Khóa khi hết thời gian của nhiệm vụ được yêu cầu.
  • Nếu hoàn thành các mục tiêu của nhiệm vụ trước thới gian quy định sẽ nhận được thêm phần thưởng bên ô “Xong Nhanh".
Top