Tụ Hành Nhai

Phần thưởng là điểm kinh nghiệm, Kim Sáng Dược và vô số kỳ trân khác sẽ dành cho nhân sĩ dám xông pha nơi thánh địa ngập tràn linh khí qua tính năng Tụ Hành Nhai.

  • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 33.
  • Tụ Hành Nhai là thánh địa tu luyện, ngập tràn linh khí, tu luyện nhận nhiều điểm kinh nghiệm

Thiên Long Bát Bộ Web

  • Tu luyện tại Tu Hành Nhai nhận được điểm kinh nghiệm.
  • Ghép Kim Sáng Dược hoặc đổi điểm kinh nghiệm: Thu thập Cỏ Long Diên.

Thiên Long Bát Bộ Web

Top