Thăm Hỏi

Ngao du giang hồ nếu chỉ dựa vào tự lực bản thân sẽ khó thành nên việc lớn. Trong thế giới Thiên Long Bát Bộ, quý nhân sĩ sẽ có cơ hội cùng các Hiệp Khách kết thành bằng hữu, cùng nhau tổ đội, chinh Nam diệt Bắc với tính năng Thăm Hỏi.

Giới thiệu

  • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 15.
  • Phần thưởng: Thẻ Hiệp Khách hiếm và nhiều đạo cụ quý.
  • Phân loại: Thăm hỏi Hiền Tài và Thăm hỏi Thành Ý (Thăm - Cao).

Cách thức Thăm hỏi

  • Thăm hỏi Hiền Tài: có cơ hội nhận được thẻ Hiệp Khách Lam và Tím.
  • Thăm hỏi Thành Ý: có cơ hội nhận được thẻ Hiệp Khách Tím và Cam.

  • Mỗi 24 giờ, có thể Thăm-Cao miễn phí 1 lần.
  • Lần đầu: Cần 50 Nguyên Bảo
  • Các lần kế tiếp: Cần 200 Nguyên Bảo

  • Mỗi lần Thăm-Cao nhận được 10 điểm
  • Sử dụng điểm để đổi các vật phẩm trong cửa hàng:

Top