Khiêu Chiến Lôi Đài

Thể hiện sức mạnh của bản thân thông qua việc khiêu chiến các Trang Chủ khác tại tính năng Khiêu Chiến Lôi Đài để nhận ngay các phần thưởng có giá trị xứng đáng như: Danh Vọng, kinh nghiệm Võ Hồn, Đồng, Anh Hùng Lệnh,...

Thiên Long Bát Bộ Web

    • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 19
    • Vào Lôi Đài khiêu chiến các Trang Chủ khác và nhận thưởng: Danh vọng, kinh nghiệm Võ Hồn, Đồng, Đá quý và Anh Hùng Lệnh.

Thiên Long Bát Bộ Web

Lưu ý:

  • Khiêu chiến 10 lần miễn phí/mỗi ngày.
  • Dùng Nguyên Bảo để được thêm lần khiêu chiến.
  • Mỗi lượt khiêu chiến có thời gian chờ.
  • Nhân sĩ có cấp VIP được miễn thời gian chờ khiêu chiến.
Top