Diệt Mã Tặc

Thế lực ngoại lai với tham vọng xâm chiếm trung nguyên ngày một đông, cùng kế thừa bản sắc anh hùng từ đại hiệp Kiều Phong xông pha chiến trường Diệt Mã Tặc. Đánh lui chúng về với lãnh thổ, nhân sĩ sẽ được tưởng thưởng xứng đáng!

Thiên Long Bát Bộ Web

  • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 23.
  • Thời gian mở chiến trường: Tại 3 khung giờ 14h00 - 15h00, 16h30 - 17h00, 21h00 - 21h30.

Thiên Long Bát Bộ Web

  • Diệt Mã Tặc nhận nhiều Võ Hồn và đạo cụ quý.

Thiên Long Bát Bộ Web

Top