Bí Cảnh Bang Hội

[tlbb.360game.vn]

Chư vị ắt hẳn đã khá quen với hình ảnh Cây Tiên tại Vườn Tiên Quả, ngày ngày tế linh để thắt chặt tình thâm cũng như nhận vô số phần thưởng hấp dẫn tương ứng. Nay, Cây Tiên đã phát triển và đơm hoa rực rỡ tại Bí Cảnh Bang Hội.

Chỉ cần triệu hồi Cây Tiên 1 lần mỗi ngày, toàn thể Bang chúng có thể tham gia nhận thưởng tại khu vực Bí Cảnh, cùng hạ Kẻ Xâm Nhập để bảo vệ thần thụ và nhận ngay vô số điểm thưởng Cống Hiến.

  • Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 11/11/2015.
  • Điều kiện kích hoạt:Bang Chủ triệu hồi Cây Tiên 1 lần/ngày.
  • Triệu hồi cây: Tăng 1 điểm kinh nghiệm cho cây, đạt mức nhất định Cây Tiên sẽ thăng cấp.
  • Sau khi triệu hồi thành viên Bang trong bí cảnh: Nhận điểm kinh nghiệm cá nhân/mỗi 15 giây/1 lần (duy trì 15 phút - cấp Cây Tiên càng cao lợi ích nhận được càng nhiều).

Webgame Thiên Long Bát Bộ

  • Thành viên Bang được Tế Linh cho Cây Tiên 1 lần/ngày.
  • Tích lũy đến mức nhất định sẽ tăng bội số thu ích.
  • Vật phẩm ngẫu nhiên:Mỗi 3 phút trong Bí Cảnh sẽ tạo mới vật phẩm, thu thập nhận cống hiến.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

  • Kẻ Xâm Nhập: Trong hoảng thời gian nhất định sẽ xuất hiện trong Bí Cảnh, tiêu diệt nhận thưởng cống hiến.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Top