Xưởng Rèn

Tăng cấp sức mạnh, hiệp khách, thú cưỡi,... sẽ tăng giới hạn lực chiến nhân vật. Ngoài ra, các trang bị khi được gia tăng sức mạnh qua các hình thức: Cường Hóa, Long Văn, Khảm, Dung Luyện, Ghép, Chuyển,... thông qua tính năng Xưởng Rèn sẽ tăng cao lực chiến bản thân.

Thiên Long Bát Bộ Web

Cường Hóa

  • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 18.

Thiên Long Bát Bộ Web

 • Dùng Đá Cường Hóa để nâng cấp Thú Cưỡi.

Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web

 • Khi cường hóa đến 1 cấp độ nhất định:
  • Sẽ yêu cầu điều kiện đẳng cấp.
  • Dùng Sách Chế Tạo Trang Bị và Hàn Thiết để tiến cấp.

Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web

Dung luyện

  • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 18.

Thiên Long Bát Bộ Web

 • Chỉ thực hiện được với Đạo cụ có ký hiệu Dung luyện.
 • Dung luyện đạo cụ khóa nhận được vật phẩm khóa.

Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web

Ghép

  • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 18.

Thiên Long Bát Bộ Web

 • Nhân sĩ thu thập đủ nguyên liệu có thể ghép vật phẩm.

Thiên Long Bát Bộ Web

Khảm

  • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 36.

Thiên Long Bát Bộ Web

 • Thao tác: Chọn trang bị cần khảm > chọn Đá quý (nhấp đôi) để khảm vào trang bị.

Thiên Long Bát Bộ Web

 • Tách đá quý: Tiêu hao Đồng.

Thiên Long Bát Bộ Web

 • Nâng cấp Đá quý: Nhấp biểu tượng mũi tên.

Thiên Long Bát Bộ Web

 • Đục lỗ trang bị: Dùng Mũi khoan.

Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web

Chuyển

  • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 36.

Thiên Long Bát Bộ Web

 • Đặt Đá quý vào ô > chọn mục tiêu muốn chuyển.
 • Dùng Đồng để chuyển.

Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web

Long Văn

  • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 40.

Thiên Long Bát Bộ Web

 • Trang bị cấp 40 mới có thể khắc ấn.
 • Dùng Đá Khắc Ấn và Đá Long Văn để khắc.

Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web

 • Mỗi cấp khắc ấn sẽtăng 10% thuộc tínhcủa trang bị.

Thiên Long Bát Bộ Web

Top