Thú Cưỡi

Hệ thống Thú Cưỡi vô cùng đa dạng và đặc sắc, từ Bạch Mã cơ bản được cung cấp ban đầu, nhân sĩ có thể sử dụng mảnh Thú Hồn, Tiên Diên có được khi hành tẩu để nâng cấp chúng.

Ngoài hình ảnh oai phong như Thánh Long & các kỳ trân bảo thú khi thăng từng cấp, nhân sĩ sẽ được hỗ trợ đắc lực bởi chỉ số: Tấn Công, Sinh Lực, Ngoại Phòng, Nội Phòng được cộng trực tiếp cho nhân vật!

Giới thiệu

    • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 9.

  • Dùng Đá Thú Hồn để nâng cấp Thú Cưỡi.

Ảo hóa thú cưỡi

  • Dùng Thú Hồn: Có được khi tham gia các hoạt động để thay đổi ngoại hình và tăng chỉ số.

  • Dùng Tiên Diên: Có từ hoạt động & Kho VIP sẽ tăng trực tiếp 1 cấp thuộc tính đơn.

Top