Cường Hóa Hiệp Khách

Chiêu mộ được Hiệp Khách thông qua tính năng Tụ Hiền Lâu và chọn lọc được đội hình hợp lý cho tài thao lược của mình được tốt nhất - đó chỉ là bước đầu. Hiệp Khách sẽ không thể phát huy hết sức mạnh nếu không được luyện tập Tăng Cấp, Truyền Công, Kết Nghĩa, Tiến Cấp,...

Ngay sau đây Bổn Trang sẽ hướng dẫn quý nhân sĩ các bước tối ưu sức mạnh của các Hiệp Khách qua việc Cường Hóa Hiệp Khách như sau:

Tăng cấp

 • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 03.
 • Dùng điểm Võ Hồn dùng để tăng cấp Hiệp Khách.

Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web

Truyền công

 • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 15.
 • Truyền công: Chọn 2 Hiệp khách Truyền công và Được Truyền công > Truyền công.
 • Hiệp Khách Được Truyền công sẽ nhận được tất cả lực chiến từ Cấp bậc, Kết nghĩa, Tiến cấp, Tiềm năng, Quẻ bói, Hồn khí của Hiệp Khách truyền công.

Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web

Kết nghĩa

  • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 16.

Thiên Long Bát Bộ Web

 • Dùng vật phẩm Tặng Quà Lệnh để tăng cấp Kết nghĩa Hiệp Khách.

Thiên Long Bát Bộ Web

Tiến cấp

  • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 21.

Thiên Long Bát Bộ Web

  • Dùng vật phẩm Chân Nguyên Đơn để tăng cấp Tiến cấp Hiệp Khách.

Thiên Long Bát Bộ Web

 • Hỗ trợ Tiến cấp: Tiến cấp càng cao, Hiệp Khách được hỗ trợ càng nhiều thuộc tính.

Thiên Long Bát Bộ Web

Tiềm năng

  • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 35.

Thiên Long Bát Bộ Web

  • Điểm Rèn Luyện và vật phẩm Long Tinh Phách dùng tăng cấp Tiềm năng Hiệp Khách.

Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web

 • Vật phẩm Hủ Tẩy Tiềm Năng mua từ Cửa Hàng để tẩy điểm Tiềm năng.

Thiên Long Bát Bộ Web

Top