Bói Quẻ

Thiên mệnh của mỗi Hiệp Khách đều được định đoạt, tùy vào sự may mắn có được khi gieo quẻ cho Hiệp Khách thông qua tính năng Bói Quẻ sẽ nhận được các loại Quẻ Hồn từ thường đến quý hiếm.

Thiên Long Bát Bộ Web

  • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 26.

Thiên Long Bát Bộ Web

  • Bói quẻ miễn phí: Mỗi 24 tiếng/ 1 lần.
  • Dùng Đồng để Bói Quẻ thường hoặc tiêu hao 200 Nguyên Bảo/lần để Bói Quẻ Tiên.

Thiên Long Bát Bộ Web Thiên Long Bát Bộ Web

  • Mỗi 10 cấp Hiệp Khách được mở 1 ô chứa Quẻ Hồn

Thiên Long Bát Bộ Web

  • Nhấn "Nhanh": Tự bói, nhận nhanh Quẻ Hồn.

Thiên Long Bát Bộ Web Thiên Long Bát Bộ Web

  • Nhấn " Ghép": Ghép tất cả Quẻ Hồn vừa bói được.

Thiên Long Bát Bộ Web Thiên Long Bát Bộ Web

  • Nhấn "Nhặt": Tự động nhặt tất cả Quẻ Hồn còn lại vào túi.

Thiên Long Bát Bộ Web Thiên Long Bát Bộ Web

  • Điểm Bói Quẻ: Dùng đổi Quẻ Hồn quý hiếm.

Thiên Long Bát Bộ Web Thiên Long Bát Bộ Web

Top