VIP 360Play

Khi đạt cấp VIP 360Play từ 1-8, quý nhân sĩ tham gia Thiên Long Bát Bộ Web sẽ lập tức nhận được các phần thưởng hấp dẫn tương ứng với cấp VIP tại tính năng VIP 360Play.

 • Mỗi phần thưởng cấp VIP chỉ được nhận 1 lần duy nhất tương ứng cấp VIP 360PLay từ VIP1-8:

Thiên Long Bát Bộ Web

Cấp VIP Phần thưởng
VIP 1
 • 250 Hồn Lam
 • 1.000.000 Đồng
VIP 2 
 • 450Hồn Lam
 • 1.500.000 Đồng
VIP 3 
 • 500 Hồn Lam
 • 2.000.000 Đồng
 VIP 4 
 • 500 Hồn Lam
 • 2.000.000 Đồng
 • 1  kinh nghiệm Đơn-Sơ
VIP 5
 • 1.000 Hồn Lam
 • 4.000.000  Đồng
 • 2  kinh nghiệm Đơn-Sơ
VIP 6
 • 1.500  Hồn Lam
 • 6.000.000 Đồng
 • 3  kinh nghiệm Đơn-Sơ
VIP 7
 • 2.500 Hồn Lam
 • 8.000.000  Đồng
 • 4  kinh nghiệm Đơn-Sơ
 • 1 Thẻ Mộng Địa (30 ngày)
VIP 8 
 • 4.000 Hồn Lam
 • 10.000.000 Đồng
 • 5  kinh nghiệm Đơn-Sơ
 • 1  Thẻ Thánh Mã (30 ngày)
Top